Watson Institute for International and Public Affairs
CLACS

Esklavaj ak Libète avèk Crystal Eddins ak Jessica Marie Johnson

Book poster for The Haitians: A Decolonial History by Jean Casimir

Friday, September 24, 2021

2:00pm – 4:00pm

Event is online via Zoom. Register here.

Vin jwenn nou vandredi 24 septanm (2 zè-4è EST) pou diskite Esklavaj ak Libète avèk Crystal Eddins ak Jessica Marie Johnson. Oratè envite nou yo ap pale an angle epi entèprèt ap tradwi konvèsasyon an an kreyòl ayisyen.

Join us this Friday, September 24 (2-4pm EST) to discuss Slavery and Freedom with Crystal Eddins and Jessica Marie JohnsonOur speakers will converse in English and live interpreters will translate the conversation into Haitian Creole.

Events from our Partners

Konvèsasyon sa a ap transmèt an dirèk sou Youtube pou moun ki pa ka patisipe sou Zoom. N ap voye lyen transmisyon an dirèk sou imèl ou kelke minit anvan aktivite an kòmanse. Chèn Youtube nou ap mache, kidonk tcheke tanzantan pou mizajou!

This conversation will be livestreamed on Youtube for those who cannot attend via Zoom. The link to our livestream will be sent via email just a few minutes after the event begins. Our Youtube Channel is live, so check back for updates!

Gen tan toujou pou w li liv la! Achte liv ou a sou sit entènèt UNC Press epi benefisye 40% rabè lè sèvi ak kòd 01DAH40.

There's still time to read! Buy your book through the UNC Press website and enjoy 40% off using discount code 01DAH40

Nou rekòmande de téks pou konvèsasyon demen an. Aprann plis sou sit entènèt nou an! Imèl nou pou resevwa yon kopi lekti a.

We recommend two texts for tomorrow's conversation. Learn more on our websiteEmail us to receive a copy of the reading.