Happening Now

Middle East Studies

Advisory Council

Ahmad Abu Ghazaleh P'24, P'26
Ali Farouki
Alia Al-Senussi '03 AM'04
Andra B. Ehrenkranz '87, P'24, P'26
Basem I. Salfiti '93 P'25
D. Patrick Maley '67
Dana Farouki '03
E. Paul Sorensen '71 SCM'75 PHD'77 LHD '19 hon., P'06, P'06
Fouad Dajani '95 P'25
Gloria I. Gallagher '91, P'24, P'24
Hisham M. Attar '04
James K. Sams '82
Kamal G. Jabre '90, P'20, P'22
Laya Khadjavi '84, P'23
Lisa Sams
Mosa Alomran P'23 P'26
Nancy B. Turck '68 AM'68
Nathalie F. Farman-Farma '90
Omar Masri
Ossama M. El Batran '07
Randy Takian '96
Rasha Abu Ghazaleh Farouki
Samer M. Khalidi '90
Shirine G. Aggad P'22
Sirine Abu Ghazaleh P'24, P'26
Tansa Mermerci Ekşioğlu ’97
Tarek O. Aggad P'22